Yuanda Zhu (Shenmue II) - So Iwao was killed by Lan Di… How cruel can fate be…
Shenmue City | Genèse | Culture | Fans & Saga | Médias | Traductions | Le site | Forum